MAM Feeding Spoons & Cover

Attribute:

SKU :

สี

Share

Share

 
 

คำแนะนำในการใช้งาน
- ก่อนใช้ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น และน้ำยาล้างขวดนม
- ไม่ควรใช้กับอาหารที่ร้อนจัดเกิน 40 องศา

คำเตือน
- ตรวจสอบก่อนและหลังการใช้งาน ว่ามีการเสื่อมหรือเสียหายหรือไม่
- ห้ามต้ม หรือ นึ่งที่อุณหภูมิเกิน 65 องศา