Circus Swim Ring

Attribute:

SKU : KB-350

Age: 0-4 Y, Weight 6-18 Kg

Share

Shareรุ่นนี้ ใช้งานเหมือนรุ่น Swim Trainer แต่วัสดุจะเป็นเกรดพรีเมี่ยม หนา และทนทานกว่าค่ะ