หมายเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
manussa thaewvong EW182131970TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 22, 2019 082019000078
รัสรินทร์ ชีวะเจริญไชย TH010623PQK0C Flash Express-ems Aug 21, 2019 082019000076
ศศิธร พฤทธิพงศ์สิทธิ์ TH100123PVP7A Flash Express-ems Aug 21, 2019 082019000075
ปัทมา จันยะรมณ์ SKMT000457784 Kerry-ems Aug 20, 2019 082019000074
วรวิทย์ คชไกร SKMT000457779 Kerry-ems Aug 20, 2019 082019000073
ปิยะพร จิระนคร SKMT000457572 Kerry-ems Aug 19, 2019 082019000059
ศศิณัฏฐ์ จิระนารักษ์ SKMT000457580 Kerry-ems Aug 19, 2019 082019000062
ปัทมา พนารักษ์ ฎ"ๅค/ๅ-ๅถตจธ็ ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 19, 2019 082019000070
ปัทมาพร พึ่งกระโทก EW182123973TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 18, 2019 082019000061
ปัทมาพร พึ่งกระโทก EW182123973TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 18, 2019 082019000061
ริศาธัญญ์ ALP010089210 Alphafast-ems Aug 18, 2019 082019000063
วรวรรณ ไชยคง ALP010089212 Alphafast-ems Aug 18, 2019 082019000057
ณัฏฐณิช ปิยะกาญจน์ ALP010089214 Alphafast-ems Aug 18, 2019 082019000064
รวิญาณ์ มหาวีโร ALP010089206 Alphafast-ems Aug 18, 2019 082019000065
จิตราภรณ์ ความคนึง RB768120836TH ไปรษณีย์ไทย Aug 18, 2019 082019000067
เอกนรี อุประโคตร EW182132459TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 15, 2019 082019000056
ปุณฑริก นำตระกูลชัย SKMT000455904 Kerry-ems Aug 14, 2019 082019000050
สรณี มะลิรักษ์ EW182131250TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000049
วิชา ประเสริฐสม EW182131294TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2019 082019000053
นภัชชา วัฒนะสิมากร ALP010089183 Alphafast-ems Aug 13, 2019 082019000046
แพรวนภา สุจันทรา EW182131229TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 13, 2019 082019000047
ภัทร​พล​ กุล​ชัย​รัตนา​ ALP010089186 Alphafast-ems Aug 13, 2019 082019000043
Kulrisa Komsawet ALP010089181 Alphafast-ems Aug 13, 2019 082019000040
ธนิยา EW182132215TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2019 082019000039
อนุตตรา RB768120941TH ไปรษณีย์ไทย Aug 10, 2019 082019000037
กมลรัตน์ RB768120955TH ไปรษณีย์ไทย Aug 10, 2019 082019000015
กรณัฏฐ์ เศรษฐ์คุณชัย RB768120875TH ไปรษณีย์ไทย Aug 09, 2019 082019000038
Sipachta TH54091XWQU2F Flash Express-ems Aug 09, 2019 082019000036
จุฑามาศ ศรีหนองห้าง EW182131759TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 09, 2019 082019000034
สุชัญษา สุขนันตพงศ์ TH01331XBKK9F Flash Express-ems Aug 08, 2019 082019000031
อรอนงค์ นาคณรงค์กิจ SKMT000454450 Kerry-ems Aug 08, 2019 082019000032
พัชรี อรุณทรัพย์สิริ ALP010089190 Alphafast-ems Aug 08, 2019 082019000030
Nathchayanit Elberg TH03011WVRC4B Flash Express-ems Aug 07, 2019 082019000027
กรกนก พรมแสง EW182131524TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000026
พิจิตรา ไทยตรง EW182131453TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000024
ปฏิวัติ ปั้นงา ALP010089142 Alphafast-ems Aug 07, 2019 082019000025
ปฏิวัติ ปั้นงา ALP010089142 Alphafast-ems Aug 07, 2019 082019000025
ทิพย์วัลย์ วงค์คำปัน EW182131498TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2019 082019000028
นลินี นามมณี TH37011W6PT8O Flash Express-ems Aug 06, 2019 082019000017
วิชุดาพร หมื่นศรีจูม SKMT000453711 Kerry-ems Aug 06, 2019 082019000003
กฤตยา ALP010089179 Alphafast-ems Aug 06, 2019 082019000023
นายสมบัติ รัชตนรวุฒิ ALP010089115 Alphafast-ems Aug 06, 2019 082019000019
นัยนันทน์ กาญจนวิสิษฐผล EW182131440TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 06, 2019 082019000018
หาญ ทองหุ่น ALP010089116 Alphafast-ems Aug 06, 2019 082019000021
นัยนันทน์ กาญจนวิสิษฐผล EW182131405TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 06, 2019 082019000022
เด่นชัย สายสุพัฒน์ผล SKMT000453261 Kerry-ems Aug 05, 2019 082019000013
Thareeya SKMT000453263 Kerry-ems Aug 05, 2019 082019000004
ลักขนา เกียรติลัชชานนท์ EW182123695TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000005
พนิดา พลอยงาม EW182123868TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000010
รัฐธีร์ ชัยรุจิราพัฒน์ EW182123810TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 05, 2019 082019000011
ชื่อลูกค้า : manussa thaewvong
Tracking number : EW182131970TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000078
ชื่อลูกค้า : รัสรินทร์ ชีวะเจริญไชย
Tracking number : TH010623PQK0C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000076
ชื่อลูกค้า : ศศิธร พฤทธิพงศ์สิทธิ์
Tracking number : TH100123PVP7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000075
ชื่อลูกค้า : ปัทมา จันยะรมณ์
Tracking number : SKMT000457784
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000074
ชื่อลูกค้า : วรวิทย์ คชไกร
Tracking number : SKMT000457779
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000073
ชื่อลูกค้า : ปิยะพร จิระนคร
Tracking number : SKMT000457572
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000059
ชื่อลูกค้า : ศศิณัฏฐ์ จิระนารักษ์
Tracking number : SKMT000457580
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000062
ชื่อลูกค้า : ปัทมา พนารักษ์
Tracking number : ฎ"ๅค/ๅ-ๅถตจธ็
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000070
ชื่อลูกค้า : ปัทมาพร พึ่งกระโทก
Tracking number : EW182123973TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000061
ชื่อลูกค้า : ปัทมาพร พึ่งกระโทก
Tracking number : EW182123973TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000061
ชื่อลูกค้า : ริศาธัญญ์
Tracking number : ALP010089210
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000063
ชื่อลูกค้า : วรวรรณ ไชยคง
Tracking number : ALP010089212
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000057
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐณิช ปิยะกาญจน์
Tracking number : ALP010089214
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000064
ชื่อลูกค้า : รวิญาณ์ มหาวีโร
Tracking number : ALP010089206
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000065
ชื่อลูกค้า : จิตราภรณ์ ความคนึง
Tracking number : RB768120836TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000067
ชื่อลูกค้า : เอกนรี อุประโคตร
Tracking number : EW182132459TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000056
ชื่อลูกค้า : ปุณฑริก นำตระกูลชัย
Tracking number : SKMT000455904
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000050
ชื่อลูกค้า : สรณี มะลิรักษ์
Tracking number : EW182131250TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000049
ชื่อลูกค้า : วิชา ประเสริฐสม
Tracking number : EW182131294TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000053
ชื่อลูกค้า : นภัชชา วัฒนะสิมากร
Tracking number : ALP010089183
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000046
ชื่อลูกค้า : แพรวนภา สุจันทรา
Tracking number : EW182131229TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000047
ชื่อลูกค้า : ภัทร​พล​ กุล​ชัย​รัตนา​
Tracking number : ALP010089186
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000043
ชื่อลูกค้า : Kulrisa Komsawet
Tracking number : ALP010089181
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000040
ชื่อลูกค้า : ธนิยา
Tracking number : EW182132215TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000039
ชื่อลูกค้า : อนุตตรา
Tracking number : RB768120941TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000037
ชื่อลูกค้า : กมลรัตน์
Tracking number : RB768120955TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000015
ชื่อลูกค้า : กรณัฏฐ์ เศรษฐ์คุณชัย
Tracking number : RB768120875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000038
ชื่อลูกค้า : Sipachta
Tracking number : TH54091XWQU2F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000036
ชื่อลูกค้า : จุฑามาศ ศรีหนองห้าง
Tracking number : EW182131759TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000034
ชื่อลูกค้า : สุชัญษา สุขนันตพงศ์
Tracking number : TH01331XBKK9F
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000031
ชื่อลูกค้า : อรอนงค์ นาคณรงค์กิจ
Tracking number : SKMT000454450
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000032
ชื่อลูกค้า : พัชรี อรุณทรัพย์สิริ
Tracking number : ALP010089190
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000030
ชื่อลูกค้า : Nathchayanit Elberg
Tracking number : TH03011WVRC4B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000027
ชื่อลูกค้า : กรกนก พรมแสง
Tracking number : EW182131524TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000026
ชื่อลูกค้า : พิจิตรา ไทยตรง
Tracking number : EW182131453TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000024
ชื่อลูกค้า : ปฏิวัติ ปั้นงา
Tracking number : ALP010089142
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000025
ชื่อลูกค้า : ปฏิวัติ ปั้นงา
Tracking number : ALP010089142
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000025
ชื่อลูกค้า : ทิพย์วัลย์ วงค์คำปัน
Tracking number : EW182131498TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000028
ชื่อลูกค้า : นลินี นามมณี
Tracking number : TH37011W6PT8O
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000017
ชื่อลูกค้า : วิชุดาพร หมื่นศรีจูม
Tracking number : SKMT000453711
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : กฤตยา
Tracking number : ALP010089179
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000023
ชื่อลูกค้า : นายสมบัติ รัชตนรวุฒิ
Tracking number : ALP010089115
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000019
ชื่อลูกค้า : นัยนันทน์ กาญจนวิสิษฐผล
Tracking number : EW182131440TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000018
ชื่อลูกค้า : หาญ ทองหุ่น
Tracking number : ALP010089116
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000021
ชื่อลูกค้า : นัยนันทน์ กาญจนวิสิษฐผล
Tracking number : EW182131405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000022
ชื่อลูกค้า : เด่นชัย สายสุพัฒน์ผล
Tracking number : SKMT000453261
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000013
ชื่อลูกค้า : Thareeya
Tracking number : SKMT000453263
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000004
ชื่อลูกค้า : ลักขนา เกียรติลัชชานนท์
Tracking number : EW182123695TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : พนิดา พลอยงาม
Tracking number : EW182123868TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000010
ชื่อลูกค้า : รัฐธีร์ ชัยรุจิราพัฒน์
Tracking number : EW182123810TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000011