หมายเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ธีรพล เกษมล้นนภา 5417835 Alphafast-ems Feb 16, 2019 022019000071
ปัทมา พนารักษ์ EW181656741TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 16, 2019 022019000068
ชนกนาถ ภากรศิริวงศ์ 5417799 Alphafast-ems Feb 15, 2019 022019000062
นวพัชร จันทร์เพ็งลิ้มโอชา 5417858 Alphafast-ems Feb 15, 2019 022019000064
ศิรินภา ติยะจินดา EW181656596TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 14, 2019 022019000063
พัชรางศุ์ ประพฤติธรรม 5417816 Alphafast-ems Feb 13, 2019 022019000055
บูชิต วิเชียรรัตน์ EW181657716TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 13, 2019 022019000057
Pinn Sinanuwong RB768120218TH ไปรษณีย์ไทย Feb 13, 2019 022019000059
สุภาพร วิมุกตานนท์ RB768120178TH ไปรษณีย์ไทย Feb 13, 2019 022019000060
สาวิตรี ขันยศ EW181657870TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 13, 2019 022019000061
อัชฌนันท์ พัฒนะศรี EW181657849TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 13, 2019 022019000056
ภาวิณี สายสวาท EW181657781TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 13, 2019 022019000058
สุนิดา ฝายจะโปะ D2DB0000098112 Kerry-ems Feb 12, 2019 022019000051
ศิริธร เอื้ออังคณากุล PB146439697TH ไปรษณีย์ไทย Feb 12, 2019 022019000052
ภคินี 5417770 Alphafast-ems Feb 12, 2019 022019000053
กุลจรีย์ ประทุม RB768120266TH ไปรษณีย์ไทย Feb 12, 2019 022019000054
พักตร์นิภา EW181656375TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 12, 2019 022019000050
พักตร์นิภา RB768120076TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 12, 2019 022019000050
nitirat dockbua EW181656097TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000049
ปัญจรัตน์ วัฒนเศรษฐกุล RB768120297TH ไปรษณีย์ไทย Feb 11, 2019 022019000048
นิดติญา แก้วกัณหา 5417784 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000038
Kanokwan puangkaew EW181656171TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000039
ณัจนา พรประภา 5417782 Alphafast-ems Feb 11, 2019 022019000047
ณิชากัลย์ นันทขว้าง EW181658495TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000043
นางสาวณัฐสุดา ภัสสร EW181658535TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000041
นางสาวณัฐสุดา ภัสสร EW181658535TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000041
กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร RB768120306TH ไปรษณีย์ไทย Feb 11, 2019 022019000040
พินธิรา เกียรติเฟื่องฟู RB768120252TH ไปรษณีย์ไทย Feb 09, 2019 022019000036
ณิชากัลย์ นันทขว้าง EW181658685TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 08, 2019 022019000033
ณิชากัลย์ นันทขว้าง EW181658685TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 08, 2019 022019000033
ธวัช อิทธิวุฒิ SKMT000385693 Kerry-ems Feb 07, 2019 022019000024
ปาริชาติ. จรกา 5418058 Alphafast-ems Feb 07, 2019 022019000032
พิราภรณ์ RB768120116TH ไปรษณีย์ไทย Feb 07, 2019 022019000031
Thanthita Srisophon EW181658787TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 07, 2019 022019000030
สิทธิชัย อ้วนสุข 5418065 Alphafast-ems Feb 07, 2019 012019000128
Cholthicha EW181659116TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 07, 2019 022019000028
ลภัสนันท์ ฉัตรวิชัยพงษ์ 5418044 Alphafast-ems Feb 07, 2019 022019000023
มรกต ธรรมรัตน์วิภาค 5418066 Alphafast-ems Feb 07, 2019 022019000026
ศุภลักษณ์ จิตต์บุรุษ RB768120028TH ไปรษณีย์ไทย Feb 07, 2019 022019000027
สุรศรี ศรีสุข RB768120062TH ไปรษณีย์ไทย Feb 06, 2019 022019000019
Natnicha pinsrisuk RB768120102TH ไปรษณีย์ไทย Feb 06, 2019 022019000020
วีรยุทธ เลิศภัทรดำรงกุล 5418038 Honestbee-ems Feb 06, 2019 022019000021
ปุณณดา ธนวิชญากิตติ์ SKMT000384477 Kerry-ems Feb 05, 2019 022019000013
กรรณิการ์ ไข่แก้ว 5418025 Alphafast-ems Feb 05, 2019 022019000018
ภารดี 5417997 Alphafast-ems Feb 05, 2019 022019000011
พัชรี ค้าแก้ว EW181659561TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 05, 2019 022019000014
นัสรีน เงาะ EW181659601TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 05, 2019 022019000017
สุรศรี ศรีสุข EW181660012TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 04, 2019 022019000008
ศศิน มุสิกะสินธร 5417995 Alphafast-ems Feb 04, 2019 022019000010
ภัทรา ม่วงกลม RB768120093TH ไปรษณีย์ไทย Feb 04, 2019 022019000009
ชื่อลูกค้า : ธีรพล เกษมล้นนภา
Tracking number : 5417835
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000071
ชื่อลูกค้า : ปัทมา พนารักษ์
Tracking number : EW181656741TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000068
ชื่อลูกค้า : ชนกนาถ ภากรศิริวงศ์
Tracking number : 5417799
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000062
ชื่อลูกค้า : นวพัชร จันทร์เพ็งลิ้มโอชา
Tracking number : 5417858
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000064
ชื่อลูกค้า : ศิรินภา ติยะจินดา
Tracking number : EW181656596TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000063
ชื่อลูกค้า : พัชรางศุ์ ประพฤติธรรม
Tracking number : 5417816
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000055
ชื่อลูกค้า : บูชิต วิเชียรรัตน์
Tracking number : EW181657716TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000057
ชื่อลูกค้า : Pinn Sinanuwong
Tracking number : RB768120218TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000059
ชื่อลูกค้า : สุภาพร วิมุกตานนท์
Tracking number : RB768120178TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000060
ชื่อลูกค้า : สาวิตรี ขันยศ
Tracking number : EW181657870TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000061
ชื่อลูกค้า : อัชฌนันท์ พัฒนะศรี
Tracking number : EW181657849TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000056
ชื่อลูกค้า : ภาวิณี สายสวาท
Tracking number : EW181657781TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000058
ชื่อลูกค้า : สุนิดา ฝายจะโปะ
Tracking number : D2DB0000098112
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000051
ชื่อลูกค้า : ศิริธร เอื้ออังคณากุล
Tracking number : PB146439697TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000052
ชื่อลูกค้า : ภคินี
Tracking number : 5417770
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000053
ชื่อลูกค้า : กุลจรีย์ ประทุม
Tracking number : RB768120266TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000054
ชื่อลูกค้า : พักตร์นิภา
Tracking number : EW181656375TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000050
ชื่อลูกค้า : พักตร์นิภา
Tracking number : RB768120076TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000050
ชื่อลูกค้า : nitirat dockbua
Tracking number : EW181656097TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000049
ชื่อลูกค้า : ปัญจรัตน์ วัฒนเศรษฐกุล
Tracking number : RB768120297TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000048
ชื่อลูกค้า : นิดติญา แก้วกัณหา
Tracking number : 5417784
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000038
ชื่อลูกค้า : Kanokwan puangkaew
Tracking number : EW181656171TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000039
ชื่อลูกค้า : ณัจนา พรประภา
Tracking number : 5417782
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000047
ชื่อลูกค้า : ณิชากัลย์ นันทขว้าง
Tracking number : EW181658495TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000043
ชื่อลูกค้า : นางสาวณัฐสุดา ภัสสร
Tracking number : EW181658535TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000041
ชื่อลูกค้า : นางสาวณัฐสุดา ภัสสร
Tracking number : EW181658535TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000041
ชื่อลูกค้า : กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร
Tracking number : RB768120306TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000040
ชื่อลูกค้า : พินธิรา เกียรติเฟื่องฟู
Tracking number : RB768120252TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000036
ชื่อลูกค้า : ณิชากัลย์ นันทขว้าง
Tracking number : EW181658685TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000033
ชื่อลูกค้า : ณิชากัลย์ นันทขว้าง
Tracking number : EW181658685TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000033
ชื่อลูกค้า : ธวัช อิทธิวุฒิ
Tracking number : SKMT000385693
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000024
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ. จรกา
Tracking number : 5418058
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000032
ชื่อลูกค้า : พิราภรณ์
Tracking number : RB768120116TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000031
ชื่อลูกค้า : Thanthita Srisophon
Tracking number : EW181658787TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000030
ชื่อลูกค้า : สิทธิชัย อ้วนสุข
Tracking number : 5418065
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000128
ชื่อลูกค้า : Cholthicha
Tracking number : EW181659116TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000028
ชื่อลูกค้า : ลภัสนันท์ ฉัตรวิชัยพงษ์
Tracking number : 5418044
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000023
ชื่อลูกค้า : มรกต ธรรมรัตน์วิภาค
Tracking number : 5418066
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000026
ชื่อลูกค้า : ศุภลักษณ์ จิตต์บุรุษ
Tracking number : RB768120028TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000027
ชื่อลูกค้า : สุรศรี ศรีสุข
Tracking number : RB768120062TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000019
ชื่อลูกค้า : Natnicha pinsrisuk
Tracking number : RB768120102TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000020
ชื่อลูกค้า : วีรยุทธ เลิศภัทรดำรงกุล
Tracking number : 5418038
ประเภทการส่งสินค้า : Honestbee-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000021
ชื่อลูกค้า : ปุณณดา ธนวิชญากิตติ์
Tracking number : SKMT000384477
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000013
ชื่อลูกค้า : กรรณิการ์ ไข่แก้ว
Tracking number : 5418025
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000018
ชื่อลูกค้า : ภารดี
Tracking number : 5417997
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000011
ชื่อลูกค้า : พัชรี ค้าแก้ว
Tracking number : EW181659561TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000014
ชื่อลูกค้า : นัสรีน เงาะ
Tracking number : EW181659601TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000017
ชื่อลูกค้า : สุรศรี ศรีสุข
Tracking number : EW181660012TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000008
ชื่อลูกค้า : ศศิน มุสิกะสินธร
Tracking number : 5417995
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000010
ชื่อลูกค้า : ภัทรา ม่วงกลม
Tracking number : RB768120093TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000009