หมายเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
กนิฏฐ์ เขื่อนเพชร RE594188677TH ไปรษณีย์ไทย Sep 28, 2020 092020000120
สิริพิมล. นมรักษ์ EH290577829TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000118
89/116 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 EH290577832TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000116
ณัชชา ชาญจึงถาวร EH290577801TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 28, 2020 092020000113
พัชรี แสงวิเชียร EH290581602TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 27, 2020 092020000112
อาภาภรณ์ ถนอมศิลป์ EH290581559TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 27, 2020 092020000110
ศิรินภา นานาคิน 66850197543456 -ems Sep 27, 2020 092020000105
วรัฏฐา พรหมมีชัย 66850193543076 -ems Sep 27, 2020 092020000106
ทิพย์ธาริน สวยกลาง SKMT000587463 Kerry-ems Sep 26, 2020 092020000111
สุน้นทา ถือนิล RE594192610TH ไปรษณีย์ไทย Sep 26, 2020 092020000108
นันทพัชร ขาวนวล SKMT000587279 Kerry-ems Sep 25, 2020 092020000101
คุณออย SKMT000587281 Kerry-ems Sep 25, 2020 092020000100
อภิสิทธิ์ ไล้ทอง EH290577979TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2020 092020000102
อนุสรา ไชยาพงศ์พิพัฒน์ EH290577996TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 24, 2020 092020000099
สมภัค วีรศุภกาญจน์ SKMT000586987 Kerry-ems Sep 24, 2020 092020000097
วิไลรัตน์. น้อยด้วง SKMT000586988 Kerry-ems Sep 24, 2020 092020000098
ณัฏฐ์ชานันท์ ศรีบุญรอด ALP013367617 Alphafast-ems Sep 24, 2020 092020000096
Dino Salee ALP015727901 Alphafast-ems Sep 24, 2020 092020000095
พัชรี อรุณทรัพย์สิริ ALP016330370 Alphafast-ems Sep 23, 2020 092020000093
ขวัญวิเศษศิริ บุญพร้อม EH056778082TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 22, 2020 092020000092
อภิสิทธิ์ ไล้ทอง SKMT000586475 Kerry-ems Sep 22, 2020 092020000089
โรสซาร่า หลังปูเต๊ะ EH056778003TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 22, 2020 092020000090
สมปอง ทวยนันท์ EH056777966TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 21, 2020 092020000087
วิชุดา SKMT000586163 Kerry-ems Sep 21, 2020 092020000084
กิตติพันธุ์ บุญเพ็ง SKMT000586161 Kerry-ems Sep 21, 2020 092020000082
เตชิต วีระวิทย์ ALP016330360 Alphafast-ems Sep 21, 2020 092020000085
นิภาภรณ์ ไชยวงค์ RE594192155TH ไปรษณีย์ไทย Sep 21, 2020 092020000086
นิจนันท์ โอวาทศิริวงศ์ SKMT000585846 Kerry-ems Sep 19, 2020 092020000078
นางสาวพันพัสสา เปียหมื่นไวย์ EH056778105TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 19, 2020 092020000081
กานต์ธีรา ภูมิเจริญ EH056778357TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 19, 2020 092020000080
อนุวัฒน์ ผลหาญ EH056778312TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 18, 2020 092020000079
ณิชาภา ลีมายุวัฒนานนท์ RE594187929TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2020 092020000077
กาญจนา ชาวบ้านใน ALP016330349 Alphafast-ems Sep 18, 2020 092020000076
นาง​ศรัณย์​พัทธ์​ ชิด​ปรางค์​ RE594187858TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000075
รูฮาน่า เบ็ญบาเห็ม EH056778502TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000074
จีรนันท์ เมฆสุวรรณ RE594187861TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000072
นางสาวกัลยา รวยพงษ์ RE594187875TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000071
ผกามาศ นามทอง RE594187889TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000070
ธฤษวรรณ สุวรรณทา EH056778428TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000069
สุรีย์เนตร​ อัศวรุจานนท์ RE594188147TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000068
ภัทรี ธรรมวงศ์ EH056778652TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 16, 2020 092020000067
ณัฐธิดา กสิกิจนำชัย EH056778670TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 16, 2020 092020000064
ณัฏฐณิช ศิริขันธ์ SKMT000585190 Kerry-ems Sep 16, 2020 092020000065
ชุติมา แซ่ซี EH056778621TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 16, 2020 092020000066
สิริลักษณ์ ลิโมทัย 66850182239020 -ems Sep 15, 2020 092020000056
Aradhana ALP015930479 Alphafast-ems Sep 15, 2020 092020000059
พัทธนันท์ สมบูรณ์พันธ์ RE594188133TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 092020000060
นภัสสร รอดแก้ว SKMTO00584645 Kerry-ems Sep 14, 2020 092020000048
นางสาวรัตชโนบล สิริพิริยะ EH290581806TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2020 092020000057
ณิชาภัทร คูวิจิตรสุวรรณ EH290581845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2020 092020000058
ชื่อลูกค้า : กนิฏฐ์ เขื่อนเพชร
Tracking number : RE594188677TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000120
ชื่อลูกค้า : สิริพิมล. นมรักษ์
Tracking number : EH290577829TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000118
ชื่อลูกค้า : 89/116 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tracking number : EH290577832TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000116
ชื่อลูกค้า : ณัชชา ชาญจึงถาวร
Tracking number : EH290577801TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000113
ชื่อลูกค้า : พัชรี แสงวิเชียร
Tracking number : EH290581602TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000112
ชื่อลูกค้า : อาภาภรณ์ ถนอมศิลป์
Tracking number : EH290581559TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000110
ชื่อลูกค้า : ศิรินภา นานาคิน
Tracking number : 66850197543456
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000105
ชื่อลูกค้า : วรัฏฐา พรหมมีชัย
Tracking number : 66850193543076
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000106
ชื่อลูกค้า : ทิพย์ธาริน สวยกลาง
Tracking number : SKMT000587463
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000111
ชื่อลูกค้า : สุน้นทา ถือนิล
Tracking number : RE594192610TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000108
ชื่อลูกค้า : นันทพัชร ขาวนวล
Tracking number : SKMT000587279
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000101
ชื่อลูกค้า : คุณออย
Tracking number : SKMT000587281
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000100
ชื่อลูกค้า : อภิสิทธิ์ ไล้ทอง
Tracking number : EH290577979TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000102
ชื่อลูกค้า : อนุสรา ไชยาพงศ์พิพัฒน์
Tracking number : EH290577996TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000099
ชื่อลูกค้า : สมภัค วีรศุภกาญจน์
Tracking number : SKMT000586987
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000097
ชื่อลูกค้า : วิไลรัตน์. น้อยด้วง
Tracking number : SKMT000586988
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000098
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐ์ชานันท์ ศรีบุญรอด
Tracking number : ALP013367617
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000096
ชื่อลูกค้า : Dino Salee
Tracking number : ALP015727901
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000095
ชื่อลูกค้า : พัชรี อรุณทรัพย์สิริ
Tracking number : ALP016330370
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000093
ชื่อลูกค้า : ขวัญวิเศษศิริ บุญพร้อม
Tracking number : EH056778082TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000092
ชื่อลูกค้า : อภิสิทธิ์ ไล้ทอง
Tracking number : SKMT000586475
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000089
ชื่อลูกค้า : โรสซาร่า หลังปูเต๊ะ
Tracking number : EH056778003TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000090
ชื่อลูกค้า : สมปอง ทวยนันท์
Tracking number : EH056777966TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000087
ชื่อลูกค้า : วิชุดา
Tracking number : SKMT000586163
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000084
ชื่อลูกค้า : กิตติพันธุ์ บุญเพ็ง
Tracking number : SKMT000586161
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000082
ชื่อลูกค้า : เตชิต วีระวิทย์
Tracking number : ALP016330360
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000085
ชื่อลูกค้า : นิภาภรณ์ ไชยวงค์
Tracking number : RE594192155TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000086
ชื่อลูกค้า : นิจนันท์ โอวาทศิริวงศ์
Tracking number : SKMT000585846
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000078
ชื่อลูกค้า : นางสาวพันพัสสา เปียหมื่นไวย์
Tracking number : EH056778105TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000081
ชื่อลูกค้า : กานต์ธีรา ภูมิเจริญ
Tracking number : EH056778357TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000080
ชื่อลูกค้า : อนุวัฒน์ ผลหาญ
Tracking number : EH056778312TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000079
ชื่อลูกค้า : ณิชาภา ลีมายุวัฒนานนท์
Tracking number : RE594187929TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000077
ชื่อลูกค้า : กาญจนา ชาวบ้านใน
Tracking number : ALP016330349
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000076
ชื่อลูกค้า : นาง​ศรัณย์​พัทธ์​ ชิด​ปรางค์​
Tracking number : RE594187858TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000075
ชื่อลูกค้า : รูฮาน่า เบ็ญบาเห็ม
Tracking number : EH056778502TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000074
ชื่อลูกค้า : จีรนันท์ เมฆสุวรรณ
Tracking number : RE594187861TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000072
ชื่อลูกค้า : นางสาวกัลยา รวยพงษ์
Tracking number : RE594187875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000071
ชื่อลูกค้า : ผกามาศ นามทอง
Tracking number : RE594187889TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000070
ชื่อลูกค้า : ธฤษวรรณ สุวรรณทา
Tracking number : EH056778428TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000069
ชื่อลูกค้า : สุรีย์เนตร​ อัศวรุจานนท์
Tracking number : RE594188147TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000068
ชื่อลูกค้า : ภัทรี ธรรมวงศ์
Tracking number : EH056778652TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000067
ชื่อลูกค้า : ณัฐธิดา กสิกิจนำชัย
Tracking number : EH056778670TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000064
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐณิช ศิริขันธ์
Tracking number : SKMT000585190
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000065
ชื่อลูกค้า : ชุติมา แซ่ซี
Tracking number : EH056778621TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000066
ชื่อลูกค้า : สิริลักษณ์ ลิโมทัย
Tracking number : 66850182239020
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000056
ชื่อลูกค้า : Aradhana
Tracking number : ALP015930479
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000059
ชื่อลูกค้า : พัทธนันท์ สมบูรณ์พันธ์
Tracking number : RE594188133TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000060
ชื่อลูกค้า : นภัสสร รอดแก้ว
Tracking number : SKMTO00584645
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000048
ชื่อลูกค้า : นางสาวรัตชโนบล สิริพิริยะ
Tracking number : EH290581806TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000057
ชื่อลูกค้า : ณิชาภัทร คูวิจิตรสุวรรณ
Tracking number : EH290581845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000058