หมายเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ไปรษณีย์ไทย Kerry DHL Fed Ex Honestbee Alphafast Nim Express
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
วีรยา ลิมปิโชติพงษ์ EU844416573TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-25 00:00:00 052018000092
มารยาท พงศ์ถาวรภิญโญ SKMT000245390 Kerry-Kerry 2018-05-24 00:00:00 052018000084
ธนาวดี โพธิสุวรรณ 4874190 Alphafast-ems 2018-05-24 00:00:00 052018000088
วนิดา พาราพิบูลย์ 4874184 Alphafast-ems 2018-05-24 00:00:00 052018000089
Kitima Sakamoto 4874194 Alphafast-ems 2018-05-24 00:00:00 052018000087
วิชา ประเสริฐสม EU844416644TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-24 00:00:00 052018000086
กฤชพร วีรังคบุตร 4874271 Alphafast-ems 2018-05-23 00:00:00 052018000002
โสมไสว กุลดิลก 4874192 Alphafast-ems 2018-05-23 00:00:00 052018000083
ปารณี สมิทธิเนตย์ 4873986 Alphafast-ems 2018-05-22 00:00:00 052018000081
ยอดชาย กันทา EU382723111TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-22 00:00:00 052018000080
อรวรรณ ศรีแก้ว EU382722076TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-21 00:00:00 052018000079
กอบศักดิ์ ศิริชัยมนัส 4874029 Alphafast-ems 2018-05-21 00:00:00 052018000076
พิมพิดา เจริญศิริ 4874027 Alphafast-ems 2018-05-21 00:00:00 052018000075
มนัสนันท์ เหลืองทวีสุข 4873985 Alphafast-ems 2018-05-21 00:00:00 052018000072
สุภาพร อึ้งไพบูลย์​ 4873983 Alphafast-ems 2018-05-21 00:00:00 052018000071
นรรธพรรณ ออวัฒนา RM520303622TH ไปรษณีย์ไทย 2018-05-21 00:00:00 052018000070
ประพีภรณ์ กุลฟายอง EU844417477TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-21 00:00:00 052018000069
กัญญ์ณณัฐ ศรีปาน SKMT000242923 Kerry-Kerry 2018-05-19 00:00:00 052018000068
Piyarat Passadon 4874220 Alphafast-ems 2018-05-19 00:00:00 052018000067
Chatgaew Jutachalatip 4874222 Alphafast-ems 2018-05-18 00:00:00 052018000065
เกษรินทร์ คชพล 4874015 Alphafast-ems 2018-05-18 00:00:00 052018000064
ศุภชาติ เสนวิรัช 4874015 Alphafast-ems 2018-05-18 00:00:00 052018000063
Niesha Opakul 4874181 Alphafast-ems 2018-05-18 00:00:00 052018000062
จันทิมา มีอยู่เต็ม EU844411939TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-18 00:00:00 052018000061
พิมพ์ธิดา เตชะยิ่งไพบูลย์ 4874260 Alphafast-ems 2018-05-18 00:00:00 052018000058
ศิรินทิพย์ หอมหวล EU844416026TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-17 00:00:00 052018000060
ปราง โกศลสมพลกิจ 4873919 Alphafast-ems 2018-05-17 00:00:00 052018000056
ชดชนก อัฑฒพงศ์ EU844417959TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-17 00:00:00 052018000055
ปนัดดา ฤทธิรณ 4874175 Alphafast-ems 2018-05-16 00:00:00 052018000053
สุกัญญา จำปาเงิน EU844413824TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-16 00:00:00 052018000051
suchaya phongklap 4874244 Alphafast-ems 2018-05-15 00:00:00 052018000049
matula leegomonchai 4873915 Alphafast-ems 2018-05-15 00:00:00 052018000045
กนกวรรณ พรไพบูลย์สถิตย์ EU844411341TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-14 00:00:00 052018000042
Ralf Pemsl EU844411602TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-14 00:00:00 052018000040
จริยา สุปิน EU385907176TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-10 00:00:00 052018000016
สุชานันท์ ศรีกระภา EU214684549TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-06 00:00:00 052018000012
ชุติกาญจน์ เจริญเกียรติขจร EU844413594TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-01 00:00:00 042018000072
วิภาวี เชี่ยวพานิช EU384947341TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-17 00:00:00 042018000033
น.ส.นรินทร เพ็ชรกัณหา EU384943194TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-07 00:00:00 042018000021
บุศราพร อัตศรี EU384943897TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-26 00:00:00 032018000092
ธิราพร ภู่สุวรรณ EU384943804TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-26 00:00:00 032018000089
เบญญาภา ฉายาลักษณ์ EU384944141TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-26 00:00:00 032018000088
พิมลลักษณ์ เวียงอินทร์ EU214688228TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-12-04 00:00:00 122017000012
ภัทรพร พลายภู่ ET520086327TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-11-18 00:00:00 112017000032
Add Dacha ET520086300TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-11-18 00:00:00 112017000033
Jirapon Boonchom EU214689869TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-11-18 00:00:00 112017000030
ปัทมา ต.วัฒนผล EQ521075382TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-11-11 00:00:00 112017000018
ชุมพล ปานซ้าย EQ521075201TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-11-09 00:00:00 112017000017
รัชดาพร ขุนโสภา EQ521075073TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-11-09 00:00:00 112017000015
พันธุ์ทิพย์ วู้ดเดิ้ล EQ521074965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-11-09 00:00:00 112017000016
ชื่อลูกค้า : วีรยา ลิมปิโชติพงษ์
Tracking number : EU844416573TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000092
ชื่อลูกค้า : มารยาท พงศ์ถาวรภิญโญ
Tracking number : SKMT000245390
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000084
ชื่อลูกค้า : ธนาวดี โพธิสุวรรณ
Tracking number : 4874190
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000088
ชื่อลูกค้า : วนิดา พาราพิบูลย์
Tracking number : 4874184
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000089
ชื่อลูกค้า : Kitima Sakamoto
Tracking number : 4874194
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000087
ชื่อลูกค้า : วิชา ประเสริฐสม
Tracking number : EU844416644TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000086
ชื่อลูกค้า : กฤชพร วีรังคบุตร
Tracking number : 4874271
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000002
ชื่อลูกค้า : โสมไสว กุลดิลก
Tracking number : 4874192
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-23 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000083
ชื่อลูกค้า : ปารณี สมิทธิเนตย์
Tracking number : 4873986
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000081
ชื่อลูกค้า : ยอดชาย กันทา
Tracking number : EU382723111TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000080
ชื่อลูกค้า : อรวรรณ ศรีแก้ว
Tracking number : EU382722076TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000079
ชื่อลูกค้า : กอบศักดิ์ ศิริชัยมนัส
Tracking number : 4874029
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000076
ชื่อลูกค้า : พิมพิดา เจริญศิริ
Tracking number : 4874027
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000075
ชื่อลูกค้า : มนัสนันท์ เหลืองทวีสุข
Tracking number : 4873985
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000072
ชื่อลูกค้า : สุภาพร อึ้งไพบูลย์​
Tracking number : 4873983
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000071
ชื่อลูกค้า : นรรธพรรณ ออวัฒนา
Tracking number : RM520303622TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000070
ชื่อลูกค้า : ประพีภรณ์ กุลฟายอง
Tracking number : EU844417477TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000069
ชื่อลูกค้า : กัญญ์ณณัฐ ศรีปาน
Tracking number : SKMT000242923
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000068
ชื่อลูกค้า : Piyarat Passadon
Tracking number : 4874220
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000067
ชื่อลูกค้า : Chatgaew Jutachalatip
Tracking number : 4874222
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000065
ชื่อลูกค้า : เกษรินทร์ คชพล
Tracking number : 4874015
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000064
ชื่อลูกค้า : ศุภชาติ เสนวิรัช
Tracking number : 4874015
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000063
ชื่อลูกค้า : Niesha Opakul
Tracking number : 4874181
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000062
ชื่อลูกค้า : จันทิมา มีอยู่เต็ม
Tracking number : EU844411939TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000061
ชื่อลูกค้า : พิมพ์ธิดา เตชะยิ่งไพบูลย์
Tracking number : 4874260
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000058
ชื่อลูกค้า : ศิรินทิพย์ หอมหวล
Tracking number : EU844416026TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000060
ชื่อลูกค้า : ปราง โกศลสมพลกิจ
Tracking number : 4873919
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000056
ชื่อลูกค้า : ชดชนก อัฑฒพงศ์
Tracking number : EU844417959TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000055
ชื่อลูกค้า : ปนัดดา ฤทธิรณ
Tracking number : 4874175
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000053
ชื่อลูกค้า : สุกัญญา จำปาเงิน
Tracking number : EU844413824TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000051
ชื่อลูกค้า : suchaya phongklap
Tracking number : 4874244
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000049
ชื่อลูกค้า : matula leegomonchai
Tracking number : 4873915
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000045
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ พรไพบูลย์สถิตย์
Tracking number : EU844411341TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000042
ชื่อลูกค้า : Ralf Pemsl
Tracking number : EU844411602TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000040
ชื่อลูกค้า : จริยา สุปิน
Tracking number : EU385907176TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-10 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000016
ชื่อลูกค้า : สุชานันท์ ศรีกระภา
Tracking number : EU214684549TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000012
ชื่อลูกค้า : ชุติกาญจน์ เจริญเกียรติขจร
Tracking number : EU844413594TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000072
ชื่อลูกค้า : วิภาวี เชี่ยวพานิช
Tracking number : EU384947341TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000033
ชื่อลูกค้า : น.ส.นรินทร เพ็ชรกัณหา
Tracking number : EU384943194TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000021
ชื่อลูกค้า : บุศราพร อัตศรี
Tracking number : EU384943897TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000092
ชื่อลูกค้า : ธิราพร ภู่สุวรรณ
Tracking number : EU384943804TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000089
ชื่อลูกค้า : เบญญาภา ฉายาลักษณ์
Tracking number : EU384944141TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000088
ชื่อลูกค้า : พิมลลักษณ์ เวียงอินทร์
Tracking number : EU214688228TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000012
ชื่อลูกค้า : ภัทรพร พลายภู่
Tracking number : ET520086327TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000032
ชื่อลูกค้า : Add Dacha
Tracking number : ET520086300TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000033
ชื่อลูกค้า : Jirapon Boonchom
Tracking number : EU214689869TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000030
ชื่อลูกค้า : ปัทมา ต.วัฒนผล
Tracking number : EQ521075382TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000018
ชื่อลูกค้า : ชุมพล ปานซ้าย
Tracking number : EQ521075201TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000017
ชื่อลูกค้า : รัชดาพร ขุนโสภา
Tracking number : EQ521075073TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000015
ชื่อลูกค้า : พันธุ์ทิพย์ วู้ดเดิ้ล
Tracking number : EQ521074965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000016