หมายเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
พรรณสิยา เศวตเศรนีกุล ALP013367668 Alphafast-ems Jan 22, 2020 012020000149
คุณณัฐนรี ผ่องสาดา ALP013367579 Alphafast-ems Jan 22, 2020 012020000148
มนต์​วลี​ ฤทธิเนตร 66010032888467 -ems Jan 22, 2020 012020000038
วัชรี ธนผลเลิศ 66010032888472 -ems Jan 22, 2020 012020000127
กันยารัตน์ สุวรรณนที 66010036888470 -ems Jan 22, 2020 012020000136
Thareeya 66010035888456 -ems Jan 22, 2020 012020000138
พิฌานันท์ โล่ภิญโญสิริ 66010038888450 -ems Jan 22, 2020 012020000141
ณัฐชานันท์ เลิศภัทรปรีชา EW904954651TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 21, 2020 012020000143
ศิตานันต์ นิเวศน์วรการ RB768634765TH ไปรษณีย์ไทย Jan 21, 2020 012020000128
ณัฐธยาน์ ชมสา MTNG000638028 Kerry-ems Jan 21, 2020 012020000135
วาสนา โกโต ALP013367675 Alphafast-ems Jan 21, 2020 012020000144
นุชนารถ EW904955039TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 21, 2020 012020000142
มาริสา ลาห์ไทเน่น EW904955042TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 21, 2020 012020000140
รุ่งนภา โภครักษ์ EW904954869TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 20, 2020 012020000134
อนรรคฆา เชนยะวณิช ALP013367682 Alphafast-ems Jan 20, 2020 012020000133
Nanut Sitthiphong SKMT000511561 Kerry-ems Jan 20, 2020 012020000125
พิรา เนื่องตัน SKMT000511578 Kerry-ems Jan 20, 2020 012020000123
สะธี ใบหยก SKMT000511580 Kerry-ems Jan 20, 2020 012020000121
พิศมัย วุฑฒิเวชช์ RB768635010TH ไปรษณีย์ไทย Jan 20, 2020 012020000132
พิชยา EW904954838TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 20, 2020 012020000129
นิดา วงศ์สวัสดิ์ EW904954841TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 20, 2020 012020000126
กรรณิการ์ คงโนนกอก EW904954930TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 20, 2020 012020000124
หนึ่งฤทัย จิตเดช EW904954943TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 20, 2020 012020000122
ปัญญดา พัวสกุล ALP013367697 Alphafast-ems Jan 20, 2020 012020000120
น.ส. ประภาวดี นิลศิริ 66010030943436 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 19, 2020 012020000111
ชมนาท กาญจนอังกูร 66010036943476 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 19, 2020 012020000117
ญาทิณี ศรีเพชร EW904955056TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2020 012020000113
สุธาทิพย์ สายทอง EW904955127TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2020 012020000102
กัลยรัตน์ โกพลรัตน์ ALP013367693 Alphafast-ems Jan 18, 2020 012020000110
วิมลวัลย์ ทิมสถิตย์ ALP013367691 Alphafast-ems Jan 18, 2020 012020000114
ชาตรี ALP013367689 Alphafast-ems Jan 18, 2020 012020000116
ภาวิณี ศรีทอง EW904955060TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2020 012020000112
มิก EG034976041TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 18, 2020 012020000118
ธิดาพรรณ ทรงสะอาด 66010035888022 -ems Jan 18, 2020 012020000106
Mary Hung 66010036888026 -ems Jan 18, 2020 012020000105
ฉัตริการ์ เที่ยงธรรม EW904955303TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2020 012020000109
ชิดชนก ล้อมกิ่ง EW904955317TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2020 012020000108
น.ส.จิรนันท์ พันโท EW904955246TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 17, 2020 012020000107
ดวงพร ธนูถนัด 66010034887645 -ems Jan 17, 2020 012020000096
นุชนาถ เหมะธุลิน 66010031887717 -ems Jan 17, 2020 012020000095
ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์ 66010031887618 -ems Jan 17, 2020 012020000103
ศิริวรรณ เชวงวรกิจ ALP013367734 Alphafast-ems Jan 16, 2020 012020000104
น้ำทิพย์ สุกิตนิยากรณ์ EW904955419TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2020 012020000101
วีรพล จันทราภิรมย์ RB768635037TH ไปรษณีย์ไทย Jan 16, 2020 012020000099
สุพิณดา ผ่องเคหา ALP013367732 Alphafast-ems Jan 15, 2020 012020000097
น.ส. ประภาวดี นิลศิริ ALP013367730 Alphafast-ems Jan 15, 2020 012020000094
นายอภิษวรรธต์ เอกมลฐิติ SKMT000510113 Kerry-ems Jan 15, 2020 012020000093
อรุชา แดงใหญ่ SKMT000509660 Kerry-ems Jan 14, 2020 012020000092
วิรุฬห์ SKMT000509667 Kerry-ems Jan 14, 2020 012020000088
มีน ALP013367728 Alphafast-ems Jan 14, 2020 012020000091
ชื่อลูกค้า : พรรณสิยา เศวตเศรนีกุล
Tracking number : ALP013367668
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000149
ชื่อลูกค้า : คุณณัฐนรี ผ่องสาดา
Tracking number : ALP013367579
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000148
ชื่อลูกค้า : มนต์​วลี​ ฤทธิเนตร
Tracking number : 66010032888467
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000038
ชื่อลูกค้า : วัชรี ธนผลเลิศ
Tracking number : 66010032888472
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000127
ชื่อลูกค้า : กันยารัตน์ สุวรรณนที
Tracking number : 66010036888470
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000136
ชื่อลูกค้า : Thareeya
Tracking number : 66010035888456
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000138
ชื่อลูกค้า : พิฌานันท์ โล่ภิญโญสิริ
Tracking number : 66010038888450
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000141
ชื่อลูกค้า : ณัฐชานันท์ เลิศภัทรปรีชา
Tracking number : EW904954651TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000143
ชื่อลูกค้า : ศิตานันต์ นิเวศน์วรการ
Tracking number : RB768634765TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000128
ชื่อลูกค้า : ณัฐธยาน์ ชมสา
Tracking number : MTNG000638028
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000135
ชื่อลูกค้า : วาสนา โกโต
Tracking number : ALP013367675
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000144
ชื่อลูกค้า : นุชนารถ
Tracking number : EW904955039TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000142
ชื่อลูกค้า : มาริสา ลาห์ไทเน่น
Tracking number : EW904955042TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000140
ชื่อลูกค้า : รุ่งนภา โภครักษ์
Tracking number : EW904954869TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000134
ชื่อลูกค้า : อนรรคฆา เชนยะวณิช
Tracking number : ALP013367682
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000133
ชื่อลูกค้า : Nanut Sitthiphong
Tracking number : SKMT000511561
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000125
ชื่อลูกค้า : พิรา เนื่องตัน
Tracking number : SKMT000511578
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000123
ชื่อลูกค้า : สะธี ใบหยก
Tracking number : SKMT000511580
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000121
ชื่อลูกค้า : พิศมัย วุฑฒิเวชช์
Tracking number : RB768635010TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000132
ชื่อลูกค้า : พิชยา
Tracking number : EW904954838TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000129
ชื่อลูกค้า : นิดา วงศ์สวัสดิ์
Tracking number : EW904954841TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000126
ชื่อลูกค้า : กรรณิการ์ คงโนนกอก
Tracking number : EW904954930TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000124
ชื่อลูกค้า : หนึ่งฤทัย จิตเดช
Tracking number : EW904954943TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000122
ชื่อลูกค้า : ปัญญดา พัวสกุล
Tracking number : ALP013367697
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000120
ชื่อลูกค้า : น.ส. ประภาวดี นิลศิริ
Tracking number : 66010030943436
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000111
ชื่อลูกค้า : ชมนาท กาญจนอังกูร
Tracking number : 66010036943476
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000117
ชื่อลูกค้า : ญาทิณี ศรีเพชร
Tracking number : EW904955056TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000113
ชื่อลูกค้า : สุธาทิพย์ สายทอง
Tracking number : EW904955127TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000102
ชื่อลูกค้า : กัลยรัตน์ โกพลรัตน์
Tracking number : ALP013367693
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000110
ชื่อลูกค้า : วิมลวัลย์ ทิมสถิตย์
Tracking number : ALP013367691
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000114
ชื่อลูกค้า : ชาตรี
Tracking number : ALP013367689
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000116
ชื่อลูกค้า : ภาวิณี ศรีทอง
Tracking number : EW904955060TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000112
ชื่อลูกค้า : มิก
Tracking number : EG034976041TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000118
ชื่อลูกค้า : ธิดาพรรณ ทรงสะอาด
Tracking number : 66010035888022
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000106
ชื่อลูกค้า : Mary Hung
Tracking number : 66010036888026
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000105
ชื่อลูกค้า : ฉัตริการ์ เที่ยงธรรม
Tracking number : EW904955303TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000109
ชื่อลูกค้า : ชิดชนก ล้อมกิ่ง
Tracking number : EW904955317TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000108
ชื่อลูกค้า : น.ส.จิรนันท์ พันโท
Tracking number : EW904955246TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000107
ชื่อลูกค้า : ดวงพร ธนูถนัด
Tracking number : 66010034887645
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000096
ชื่อลูกค้า : นุชนาถ เหมะธุลิน
Tracking number : 66010031887717
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000095
ชื่อลูกค้า : ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
Tracking number : 66010031887618
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000103
ชื่อลูกค้า : ศิริวรรณ เชวงวรกิจ
Tracking number : ALP013367734
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000104
ชื่อลูกค้า : น้ำทิพย์ สุกิตนิยากรณ์
Tracking number : EW904955419TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000101
ชื่อลูกค้า : วีรพล จันทราภิรมย์
Tracking number : RB768635037TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000099
ชื่อลูกค้า : สุพิณดา ผ่องเคหา
Tracking number : ALP013367732
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000097
ชื่อลูกค้า : น.ส. ประภาวดี นิลศิริ
Tracking number : ALP013367730
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000094
ชื่อลูกค้า : นายอภิษวรรธต์ เอกมลฐิติ
Tracking number : SKMT000510113
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000093
ชื่อลูกค้า : อรุชา แดงใหญ่
Tracking number : SKMT000509660
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000092
ชื่อลูกค้า : วิรุฬห์
Tracking number : SKMT000509667
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000088
ชื่อลูกค้า : มีน
Tracking number : ALP013367728
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000091